Beleid grensoverschrijdend gedrag (VOG)

Veilig voetballen bij Alverna: er zijn grenzen.
Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Niet voor niets staan iedere week miljoenen Nederlanders op en rond het sportveld, de baan of het bad. Sport brengt mensen samen, zorgt dat ze gezond blijven, maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Sportclub Alverna staat als vereniging midden in de samenleving en vindt het uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en bezoekende verenigingen onbezorgd kunnen sporten binnen een veilig sport- klimaat. Gedrag dat hiermee in strijd is, wordt niet geaccepteerd.

Daarom worden spelers, ouders, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden aangeraden en er op gewezen dat zij misstanden kunnen melden of zelfs aangiftes kunnen doen wanneer ze betrokken zijn bij, of horen over zaken die wij als sportvereniging niet accepteren. Daarbij kun je denken aan; als verbale intimidatie, aan niet-functionele of ongewilde aanrakingen, aan aanranding en aan verkrachting. Zij kunnen dit, al dan niet anoniem, melden bij vertrouwenscontactpersonen van de KNVB. Het meldpunt van de voetbalbond is bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur, op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur onder nummer: 0900 – 2025590 (€0,10 p/min).

Veilig voetballen bij Alverna: wat doet de vereniging er aan?
Alverna probeert een preventief beleid te voeren aangaande grensoverschrijdend gedrag. Natuurlijk weten wij ook dat zelfs met deze maatregelen nooit ieder risico op grensoverschrijdend gedrag kan worden uitgeschakeld, maar als vereniging voelen wij ons verplicht datgene te doen wat we redelijkerwijs kunnen doen. Alverna voert dus een preventief beleid, hoe doen we dit?

1. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. SC Alverna vraagt met ingang van 1 september 2019 van alle personen die binnen de club te maken hebben met jeugdleden een zgn. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Aan het verkrijgen van zo’n VOG zijn voor vrijwilligers van sportverenigingen geen kosten verbonden. De administratieve werkzaamheden rond de aanvraag zullen bij de jeugdcommissie komen te liggen en eerste aanspreekpunt hierover is Dave Spithoven.

2. Gedragsregels voor trainer/begeleider/vrijwilliger in de sport
Alle *trainers/begeleiders/medewerkers/vrijwilligers, die verder worden omschreven als vrijwilliger, dienen zich te houden aan de gedragsregels voor vrijwilligers in de sport, zoals opgesteld door het NOC*NSF. SC Alverna draagt zorg dat deze gedragsregels bij de vrijwilligers bekend zijn en schenkt hier met enige regelmaat aandacht aan.

 • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De vrijwilliger mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de vrijwilliger deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans in ieder geval het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en/of borsten. Daarnaast kan (veelvuldig) lichamelijk contact op andere dan genoemde plekken als seksueel van aard worden ervaren.
 • De vrijwilliger onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De vrijwilliger zal tijdens trainingen, wedstrijden, reizen en/of andere (club)activiteiten gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De vrijwilliger heeft de plicht -voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de vrijwilliger verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De vrijwilliger zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de vrijwilliger geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De vrijwilliger zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.

Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest hiervan te handelen.

3. Aannamebeleid vrijwilligers in de sport
Betreffende het werven en aanstellen van nieuwe vrijwilligers bij de SC Alverna doorlopen wij waar mogelijk de volgende stappen, zoals opgesteld als richtlijn door het NOC*NSF

 • We houden een kennismakingsgesprek.
 • We checken diverse referenties (indien dit mogelijk is, bijv. de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt).
 • We vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij aanname van de vrijwilliger en herhalen dit indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 • We maken de vrijwilliger bekend met de bij ons geldende gedragsregels.

4. Aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen de club
Als uitvloeisel van een binnen vele organisaties, waaronder de KNVB, gevoerde discussie over ‘grensoverschrijdend gedrag’ is de SC Alverna op zoek naar een ‘eigen’ vertrouwenspersoon. Deze persoon moet echter niet alleen maar kijken naar grensoverschrijdende seksuele intimidatie, maar ook naar ander voor de vereniging onacceptabel gedrag: pesten, discriminatie, geweldpleging of het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik. We denken daarbij bij voorkeur aan een iets oudere persoon die niet te sterk met de vereniging is vergroeid, waardoor hij/zij onafhankelijk van het Bestuur kan opereren en die daarnaast goed kan luisteren.

Ter ondersteuning van de vertrouwenspersoon plaatst SC Alverna centraal in de kantine een ‘klachtenbus’, waarin iedereen, al dan niet anoniem, klachten kan deponeren. Het bestaan en doel van die bus wordt binnen de vereniging ruim bekend gemaakt via de website en via een naast de bus hangende folder. De ‘klachtenbus’ kan alleen door de vertrouwenspersoon worden geopend. De vertrouwenspersoon rapporteert over zijn/haar bevindingen en over daarop gebaseerde voorgestelde maatregelen aan het Bestuur van de SC Alverna. Als vanzelfsprekend dient voor dat dit kan gebeuren eerst de vertrouwenspersoon aangesteld worden.

Gegadigden kunnen zich melden bij Dave Spithoven.
Email: davedriessen@hotmail.com | Tel: 06-30974868
 


 
M.vr.gr,
Bestuur SC Alverna