Sportiviteitsbeleid SC Alverna

Intern sportiviteitsbeleid SC Alverna

Vooraf:
SC Alverna heeft de intentie dat het sportiviteitsbeleid niet slechts een papieren werkelijkheid kent maar ook breed erkend wordt binnen de vereniging als geheel. Om dit te bewerkstelligen dient er zorg voor gedragen te worden dat:

 • Een vermelding naar het interne sportiviteitsbeleid wordt gedaan op de hoofdpagina van de website voor aanvang van het nieuwe seizoen en er een permanente vermelding naar het interne sportiviteitsbeleid op de website staat.
 • Het interne sportiviteitsbeleid tijdens zowel de eerste jeugdleidersvergadering alsmede het eerste seniorenoverleg van het seizoen wordt besproken.
 • Er zaterdags tijdens de jeugdwedstrijden extra aandacht wordt besteed aan het sportiviteitsbeleid middels te wijzen/het plaatsen van het bord met uitgangspunten aangaande dit beleid
 • Er op regelmatige basis kenbaar wordt gemaakt dat spcl Alverna budget beschikbaar stelt voor het volgen van diverse trainingen en cursussen om naast technische en tactische ook sportieve vaardigheden te bevorderen

A) ‘’Gedragscodes per doelgroep’’

SC Alverna heeft een aantal algemene gedragsregels opgesteld over hoe mensen zich binnen de vereniging behoren te gedragen. Deze regels gaan over zaken die we, als vereniging, belangrijk vinden en gaan over dingen die we kunnen/moeten doen of juist moeten laten. De regels beschrijven dus hoe de vereniging vindt dat het ‘moet’.
Uitgangsprincipes voor deze algemene gedragscode komen uit het sportiviteits convenant van het OOMW zoals opgesteld in April 2008.

In het algemeen geldt voor iedereen:

 • respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke waarden binnen de vereniging
 • de vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers,
 • een lid keurt geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af,
 • een lid heeft respect voor eigendommen van anderen en is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade,
 • een lid houdt zich aan het verenigingsreglement “alcohol op het sportpark” zoals omschreven in het bestuursreglement en aanwezig/zichtbaar op het sportpark,
 • een lid is zuinig op zijn/haar vereniging en de accommodatie,
 • een lid spreekt een ander aan op ongewenst gedrag en is hier zelf ook op aanspreekbaar.

Voor sporters:
* Houd je aan de regels van de sport. Winnen is leuk, maar winnen binnen de regels is pas echt leuk!*

 • samen staan we voor een faire sport en sportieve strijd,
 • probeer te winnen, met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders,
 • speel volgens de bekende en afgesproken wedstrijdregels,
 • vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk,
 • geniet van een overwinning. Dat kan ook zonder je tegenstander te kleineren,
 • laat je niet ontmoedigen door een nederlaag en feliciteer je tegenstander met hun succes.

* De scheidsrechter is de baas.*

 • aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter. Hij ziet de wedstrijd het meest objectief,
 • ook al ben je overtuigd van je gelijk, ga het niet ten koste van alles op het veld halen. Richt je energie op je spel en dat van je teamgenoten,
 • gebruik naar de scheidsrechter behoorlijke taal,
 • laat agressiviteit achterwege; je bereikt er niets mee.

Voor trainers/leiders:
* U bent het voorbeeld voor alle sporters, begeleiders en toeschouwers. Voorkom agressief, onsportief gedrag in woord en gebaar… denk na! U bent een voorbeeld.*

 • spelregels zijn afspraken waar niemand zich aan kan en mag onttrekken,
 • ontwikkel teamrespect voor de tegenstander, de scheidsrechter en begeleiding van de tegenstander,
 • afspraken zijn belangrijk. De jeugd rekent erop dat u ze nakomt,
 • schreeuwen en kinderen belachelijk maken: dat is pas verliezen,
 • winnen van een wedstrijd kan mooi zijn, maar een schouderklopje voor een geleverde individuele prestatie is ook winnen,
 • onderneem direct actie tegen leden en/of toeschouwers die zich ernstig misdragen,
 • vermeld (gele en) rode kaarten op het wedstrijdformulier; er worden geen kaarten geseponeerd, ook niet op verzoek van de tegenstander,
 • rapporteer ongeregeldheden door eigen spelers aan jeugdcommissie of bestuur en verschaf helderheid over de omstandigheden waaronder de ongeregeldheden zich hebben voorgedaan,

Voor ouders/verzorgers:
* sporten is leuk en leerzaam. Spelenderwijs leren samen te werken, leren om te gaan met normen, waarden, winnen en verliezen en vooral samen leuke dingen meemaken! Voorop staat hun plezier en pas daarna dat van u.*

 • moedig uw kind en anderen aan, geef hem/haar een ‘duwtje’ in de rug, maar forceer het kind nooit,
 • blijf buiten de leunhekken of ruim buiten de lijnen van het veld,
 • bemoei u tijdens wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met de spelers, trainers en scheidsrechters,
 • goed voorbeeld doet goed volgen! Kinderen stellen al snel het gedrag van volwassenen als hun norm,
 • gun kinderen de tijd om te leren, ze moeten al zoveel.

Voor bestuurders:
* u schept voorwaarden voor een aantrekkelijk sportklimaat binnen uw vereniging.*

 • ieder lid dat zich aanmeldt, krijgt binnen de ruimst denkbare grenzen de kans en mogelijkheid om te voetballen,
 • zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving,
 • gedragscodes en –regels van het sportiviteitsconvenant moeten bekend zijn bij leden, trainers, leiders, officials, ouders en toeschouwers,
 • zorg ervoor dat iedereen zich bewust is van zijn/haar invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in trainingen en wedstrijden,
 • bevorder het aantal gediplomeerde en ervaren trainers, leiders en officials die in staat zijn om naast technische en tactische ook sportieve vaardigheden te bevorderen,
 • stimuleer trainings- en voorlichtingsprogramma’s over sportiviteit,
 • ook u bent een voorbeeld voor velen binnen uw vereniging!

Voor toeschouwers:
* zonder tegenstander geen wedstrijd.*

 • gedraag u op uw best. Grof taalgebruik en het beledigen en/of belagen van spelers, (ass.-) scheidsrechters, begeleiding en andere supporters horen bij ons niet thuis,
 • applaus voor goed spel van zowel uw team als van de tegenstander doet wonderen
 • veroordeel elk gebruik van geweld,
 • respecteer de beslissingen van de (assistent-)scheidsrechters,
 • zorg ervoor dat uw gedrag sportief is; goed voorbeeld doet goed volgen,
 • maak mensen niet belachelijk en scheld niet als er en fout wordt gemaakt,
 • ook u bent een visitekaartje van uw vereniging

B) ‘’Fair Play incidenten melden en afhandeling’’

Helaas kan het voorkomen dat men zich niet aan de gestelde gedragscodes houdt. In dat geval is er de mogelijkheid om het formulier ‘Fair Play Incidenten Melding’ in te vullen en deze af te geven achter de bar of bij de dienstdoende (wedstrijd)coördinator. zowel fysiek in de kantine aanwezig alsmede op onze website onder het tabblad ‘fair play’.

Deze formulieren worden door het bestuur van de vereniging verzameld en -indien nodig- gemeld aan de KNVB, bij de betrokken tegenpartij, of afgehandeld binnen de vereniging. Dit wordt gedaan door de zogeheten fair-play commissie die is opgesteld binnen de SC Alverna en naast periodiek, bij binnengekomen meldingen bijeen komt om deze te bespreken. Een van de permanente deelnemers is ten minste de voorzitter van de vereniging zoals afgesproken binnen het OOMW.

Overeenkomstig met zoals in artikel 7 ‘tuchtrechtspraak’ van de statuten vermeldt kan de fair-play commissie (let wel, de bevoegdheid tot uitvoeren hiervan ligt bij het afdelings- dan wel overkoepelend bestuur van de vereniging) in geval van overtredingen besluiten tot diverse sancties uiteenlopend van een berisping tot ontzetting (royement). Voor welke voorwaarden en eisen hieraan ten grondslag liggen wordt verwezen naar de statuten zoals gedeponeerd bij de KvK of op te vragen bij het bestuur van de sportclub.

Bestuur SC Alverna
Juli 2019
–===–